Những bài văn hay lớp 9

Soạn văn Cách dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp

Soạn văn Cách dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp với hệ thống lời giải chi tiết sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho người học trong quá trình tìm hiểu bài học và rèn luyện kĩ năng làm bài. Các bạn hãy cùng tham khảo  nhé!

I. Cách dẫn trực tiếp

1. Trong đoạn trích (a), bộ phận in đậm là hay ý nghĩ của nhân vật? Nó được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng những dấu gì?

-Trong đoạn trích, bộ phận in đậm là lời nói của nhân vật, được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

2. Trong đoạn trích (b), bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ của nhân vật? Nó được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng những dấu gì?

-Trong đoạn trích, bộ phận in đậm là ý nghĩ của nhân vật, được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

3. Trong cả hai đoạn trích, có thể thay đổi vị trí giữa bộ phận in đậm với bộ phận đứng trước nó được không? Nếu được thì hai bộ phận ấy ngăn cách với nhau bằng những dấu gì?

– Hoàn toàn có thể thay đổi vị trí giữa bộ phận in đậm với bộ phận đứng trước nó, nếu để phần lời dẫn đứng sau thì phải thay dấu hai chấm bằng dấu phảy hoặc dấu gạch ngang.

Xem thêm:  Hướng dẫn soạn văn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

II. Cách dẫn gián tiếp

1. Trong đoạn trích (a), bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ? Nó có được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu gì không?

-Trong đoạn trích, bộ phận in đậm là lời nói được thuật lại, không có dấu gì ngăn cách nhưng có thể dựa vào câu văn trước đó và từ “khuyên” trong lời người dẫn.

2. Trong đoạn trích (b), bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ? Giữa bộ phận in đậm và bộ phận đứng trước có từ gì? Có thể thay từ đó bằng từ gì?

-Trong đoạn trích, bộ phận in đậm là ý nghĩ được thuật lại, giữa bộ phận in đậm và bộ phận đứng trước có từ “rằng”, ngăn cách giữa phần được dẫn và lời của người dẫn. Có thể thay từ “rằng” bằng từ “là”.

III. Luyện tập

1. Tìm lời dẫn trong những đoạn trích sau (trích từ truyện ngắn của ). Cho biết đó là lời nói hay ý nghĩ được dẫn, là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp.

a. Lời dẫn: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”. Lời dẫn ở đây là lời nói và là lời dẫn trực tiếp

b. Lời dẫn: “Cái vườn là của con ta. Hồi còn mồ ma mẹ nó, … Hồi ấy, mọi thức còn rẻ cả…”. Lời dẫn ở đây là ý nghĩ, được dẫn trực tiếp.

Xem thêm:  Phân tích tân bi kịch của người trí thức nghèo trong xã hội cũ qua nhân vật Hộ trong truyện ngắn Đời thừa cùa Nam Cao

2. Viết một đoạn có nội dung liên quan đến một trong ba ý kiến dưới đây. Trích dẫn ý kiến đó theo hai cách: dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp

a. Viết lời dẫn

-Lời dẫn trực tiếp: Chủ tịch đã nêu rõ trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu lần II của Đảng rằng: “Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là biểu tượng của một dân tộc anh hùng”.

-Lời dẫn gián tiếp: Trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu lần II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rõ rằng chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là biểu tượng của một dân tộc anh hùng.

b. Viết lời dẫn

-Lời dẫn trực tiếp: Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng viết: “Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được”.

-Lời dẫn gián tiếp: Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định rằng Hồ Chủ Tịch giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.

Xem thêm:  Phân tích nhân vật ông Sáu trong truyện ngắn Chiếc lược ngà

c. Viết lời dẫn

-Lời dẫn trực tiếp: Nhà văn Đặng Thai Mai khi bàn về Tiếng Việt đã viết: “Người Việt Nam ngày nay có lý do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình”.

-Lời dẫn gián tiếp: Nhà văn Đặng Thai Mai khi bàn về Tiếng Việt đã khẳng định rằng người Việt Nam ngày nay có lý do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình.

c. Hãy thuật lại lời nhân vật trong đoạn trích sau đây theo cách dẫn gián tiếp.

– Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng và nhờ nói hộ với chàng Trương rằng nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, nàng sẽ trở về.