[Đề Văn 8] Thuyết minh về cây tre “Tre xanh, xanh tự bao giờ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh” Mối duyên tình giữa cây tre với đất…